Nyhedsbrev fra SPBU august 2017

Kære medlemmer

Der har været stille fra vores side et stykke tid. Men nu er vi mødt ind efter sommeren og har lidt forskelligt at orientere om.

Opslag og ansættelse af nye uddannelsespsykologer hen over foråret 2017 har været lidt for spændende set med SPBU øjne og det er desværre endt med, at der ikke er slået stillinger op i Region Nord pga økonomi. Den 1.9. 2017 går (kun) 13 autoriserede psykologer i gang med den 4 årige uddannelse til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Den 31.8.2017 dimitterer et nogenlunde tilsvarende antal færdige specialpsykologer, som alle har gjort den ordinære uddannelse færdig. SPBU ønsker Jer stort tillykke med titlen og for langt de flestes vedkommende også med nye spændende jobs i børne- og ungdomspsykiatrierne. Der bliver løbende i uddannelsesudvalget og sekretariatet godkendt specialpsykologer på meritordning – Også stort tillykke til Jer. Repræsentanter fra SPBU sidder i forskellige tværfaglige udvalg og grupper både lokalt, regionalt og nationalt; her fremhæves de nyuddannede specialpsykologers kompetencer meget. Så vi har god grund til at håbe, at de få der mangler job faktisk får et, og at kommende specialpsykologer også kan se frem til spændende stillinger i psykiatrien.

SPBU plejer at modtage en lang række forespørgsler på høringssvar og bidrag til høringssvar. Der har ikke været et eneste i 2017, men der har til gengæld været bud efter indstilling af kandidater til diverse arbejdsgrupper. Sundhedsstyrelsen (SST) har nedsat grupper til udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med 1) ADHD, 2) Spiseforstyrrelse og 3) Angst og depression. SPBU har indstillet og fået kandidater fra medlemsskaren optaget i alle tre grupper og ved fra dem, at der arbejdes intenst og at de færdige programmer vil komme i høring sidst på året eller i starten af 2018. Hvis der sidder medlemmer med særlige kompetencer el interesse i disse områder, er I velkomne til at tage kontakt til SPBU, så vil vi tage kontakt til Jer ifbm høringen.

Vi har også indstillet et SPBU-medlem Ole Jakob Storbø til ny arbejdsgruppe under SST, der skal arbejde med revision af den nationale kliniske retningslinje (NKR) for udredning og behandling af ADHD. DP og SST meddeler at vores kandidat er med i gruppen, mens DP arbejder videre på at få flere psykologer ind i gruppen.

Ift indstillinger har vi også i forsommeren indstillet medlem og kandidat til gruppe under SST med titlen “Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord 2017-2010”. Det blev desværre ikke vores kandidat og vi mener at vide, at gruppen kun har en repræsentant fra BU psykiatrien, hvilket må siges at være ærgerligt.

Der er generalforsamling i SPBU lørdag den 11. november 2017 i København. Sæt kryds i kalenderen og overvej om en plads i styrelsen er noget for dig.

Uddannelsespsykologerne har en repræsentant i styrelsen. Ann Janet Hansen fra Region Nord. Hun træder ud af styrelsen og uddannelsespsykologerne skal vælge en ny i blandt sig. Så kære uddannelsespsykologer; tænk også gerne over hvem af Jer, der lyst til at bidrage i den kommende periode fra november 2017 til november 2019.

SPBU arbejder på at gentage kurset om unge og personlighedsforstyrrelser i Aarhus med Sune Bo, da vi vedblivende får forespørgsler på netop dette kursus. Og så har vi forhåbentlig også nogle spændende kursusdage om familieterapi i støbeskeen. Mere herom når vi kan være lidt mere konkrete.

God arbejdslyst

På vegne af SPBU Formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev februar 2017

Kære medlemmer,

For få dage siden blev der lagt opslag ud på www.psykologjob.dk og sandsynligvis også på de enkelte regioners hjemmeside med de kommende uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Stillingerne kan søges indtil 17.3. 2017 med opstart 1.9. 2017. Læs mere i opslagene eller på www.specialpsykologuddannelsen.dk

SPBU har repræsentanter med i en række både faste og løbende udvalg og arbejdsgrupper. Indtil årsskiftet har mangeårigt styrelsesmedlem og ledende specialpsykolog Gunvor Brandt siddet i regeringens psykiatriudvalg. Hun har nu overladt denne taburet til DPs formand Eva Secher Mathiesen. Vi har været glade for Gunvors repræsentantskab og det faktum, at Gunvor med sin viden og erfaring indenfor børne- og ungeområdet repræsenterede børne- og ungdomspsykiatrien. Vi kan dog også sagtens se fordele i at DPs formand selv tiltræder og engagerer sig i så væsentlig en funktion. Vi vil fra SPBU gennem vores kontakt til Eva og deltagelse i DPs baggrundsgruppe til udvalget søge at klæde Eva på til at vide, hvad der rører sig i børne- og ungdomspsykiatrien.

I SPBU plejer vi at bruge en del tid på at forholde os til og bidrage til høringssvar, men de sidste måneder har det været helt stille på den front. Vi er aktuelt af DP blevet bedt om at indstille kandidater til Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper, der i løbet af 2017 skal bidrage til udarbejdelsen af nye forløbsprogrammer for 3 væsentlige områder indenfor børne- og ungdomspsykiatrien: ADHD-området, spiseforstyrrelser samt angst/depression. Og vi er blevet bedt om at indstille kandidater til ”Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord 2017-20”, som ligeledes er et projekt, der udgår fra Sundhedsstyrelsen.

Vi er i SPBU optagede af, at psykologer varetager nye opgaver i psykiatrien. I flere regioner er psykologer for eksempel begyndt at indgå i vagtlaget – og i andre regioner er det på tegnebrættet. Det kan både ses som en naturlig konsekvens af specialpsykologuddannelsen og som en mulighed for, at psykologer bidrager til løsningen af endnu flere betydelige opgaver indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Men det rykker måske også ved, hvordan vi traditionelt har forstået og forvaltet vores rolle ift patienterne. De meldinger vi hører er, at både de implicerede psykologer, patienterne samt ledelserne er glade for ordningen.

På vegne af SPBU formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev december 2016

Kære medlemmer

Den 12.11. 2016 holdt SPBU sin 10. generalforsamling. Her valgte flertallet af styrelsesmedlemmerne at fortsætte og genopstille. Efter generalforsamlingen konstituerede styrelsen sig som følger:

Formand, Linette Frølich Møller, region Midt

Næstformand, Anette Anbert, region Sjælland

Kasserer, Helle Jørgensen Lolli, region Hovedstaden

Sekretær og repræsentant for uddannelsespsykologerne, Ann Janet Hansen, region Nord

Styrelsesmedlem Ditte Lammers Vernal, region Nord

Styrelsesmedlem Gitte Andersen, region Hovedstaden

Styrelsesmedlem Pusjka Helene Cohn, region Midt

Styrelsesmedlem Mette Raun Hansen, region Syd

Styrelsesmedlem Signe Damgaard, region Midt

Dette betyder, at vi måtte sige farvel til mangeårigt medlem af styrelsen, Gunvor Brandt, region Midt. Gunvor har været en meget væsentlig del af styrelsesarbejdet og vi vil uden tvivl komme til at mangle hende i det arbejde, vi vil kaste os over i den kommende generalforsamlingsperiode.

Vi glæder os dog over, at styrelsen i SPBU stadig er bredt sammensat med psykologer fra alle regioner og psykologer med forskellige grad af erfaring og forskellige interesseområder indenfor feltet; børn og unge med psykopatologi.

På SPBUs hjemmeside kan I se selskabsberetningen fra 2016, hvor formanden opsummerer SPBUs arbejde i 2016 samt budget og regnskab.

I 2017 vil SPBU fortsætte arbejdet med at udvikle kurser og arrangementer for vore medlemmer. Vi vil fortsat bidrage til DPs virke ift at sikre vilkårene for psykologer, der arbejder med børn og unge med psykopatologi, så vi kan tilbyde den bedst mulige behandling og udredning. Vi håber meget på, at der i 2017, kommer noget konkret ud af det modige opråb, som læger og psykologer stod sammen om i september 2016. Vi kan se, at det er på dagsordenen til næste møde i baggrundsgruppen i DP i januar 2017. Og vi noterer os, at der tales stadig mere om styringsredskaberne i psykiatrien både lokalt og nationalt.

Ifbm generalforsamlingen gæstede psykolog og phd. Christina Mohr os og holdt oplæg med titlen: ADHD i barndommen og senere kriminalitet – hvem er i risiko for hvad? Christina sammenfatter implikationerne af sin forskning; “Denne viden bør styrke vores opmærksomhed på, dels at få afdækket sociale risikofaktorer og dels, at forebyggende indsatser bør have et bredt bio-psyko-social fokus. Ydermere kan denne viden bruges til at nuancere vores forståelse og formidling om forholdet mellem ADHD og senere kriminalitet”.

Læs Christinas skriftlige sammenfatning af sit oplæg på SPBUs hjemmeside.

Vi håber at se Jer, eller på anden vis høre fra Jer i 2017.

På vegne af styrelsen

Formand Linette Frølich Møller