Tredages workshop ved Ask Elklit og David Trickey

29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

SPBU inviterer til tredages workshop om udredning og behandling af traumer og PTSD hos børn og unge.

Børn og unge udsættes for traumer ligesom voksne. Som professionelle skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser og PTSD eller andre former for psykopatologi samt vide, hvilken behandling vi skal give. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge samt give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles.

På workshoppens første dag vil professor Ask Elklit give et overblik over forskning og viden om vurdering og diagnoser vedrørende traumer og PTSD, herunder kompleks PTSD. Kliniske tilfælde vil blive diskuteret med henblik på at træne diagnostiske færdigheder og styrke den kliniske vurdering. På anden- og tredjedagen vil klinisk psykolog David Trickey fokusere på behandling af traumer hos børn og unge ved hjælp af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT).

Undervisere

Ask Elklit er psykolog og professor i Klinisk Psykologi ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, hvor han i 2009 startede Videnscenter for Psykotraumatologi. Han har arbejdet med psykotraumatologi siden 1985 og er den største ekspert inden for området i Danmark. Ask har udført mere end 100 studier relateret til psykotraumatologi og har også deltaget i udarbejdelsen af de kommende diagnostiske retningslinjer vedrørende kompleks PTSD. I 1990’erne var han med til at etablere det første danske center for ofre for voldtægt. Han har også været involveret i udviklingen af vurderingsmodeller og -værktøjer og har mere end 800 publikationer og forskningspræsentationer.

David Trickey er klinisk psykolog og har specialiseret sig i arbejde med traumatiserede børn og unge og deres familier i mere end 20 år. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer, idet han både arbejder direkte med traumatiserede unge, underviser og superviserer andre fagpersoner, superviserer doktorgradsforskning, udgiver forskningslitteratur og påvirker organisationsstrukturer. Han var medlem af det udvalg, der var ansvarlig for 2018-revisionen af NICE-retningslinjerne for PTSD. I øjeblikket er han tilknyttet Specialist Trauma and Maltreatment Service ved Anna Freud National Centre for Children and Families i London og meddirektør for UK Trauma Council.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: 29.-30. august 2022 i Odin Havnepark, 5000 Odense.

 • Dag 1 med Ask Elklit: 29. august fra kl. 9.30 til 17.00. Dagen vil foregå på dansk.
 • Dag 2 og 3 med David Trickey: 30.-31. august fra 8.30 til 16.00. Dagene vil foregå på engelsk.

Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for traumeområdet. Max. 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.

Pris: Kr. 3000,- for medlemmer af SPBU, kr. 4000,- for øvrige.

Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk

Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr., arbejdssted, adresse, tlf.nr. og emailadresse. Tilmeldingsfrist: 25. juli 2022.

Kursusledere: Ditte Lammers Vernal og Mette Raun, som begge er psykologer med specialisering i børne- og ungdomspsykiatri.

Form: På kurset vil deltagerne lære at vurdere, evaluere og diagnosticere traumer og PTSD samt opnå viden om, hvordan traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) bruges i behandling af børn og unge, som har oplevet traumer. Formen vil også være en kombination af oplæg, som giver et overblik over den aktuelle viden på området, og vil i høj grad også bestå af udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og fælles diskussioner.

Meritering: Begge undervisere er psykologer og specialister på området med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring. Vi forventer, at kurset indfrier DP’s krav og kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Læs mere her

Generalforsamling 2020 AFLYST

SPBUs planlagte generalforsamling lørdag 7. november 2020 AFLYSES

Det skyldes, at vi grundet de aktuelle Covid-restriktioner ikke kan mødes i Styrelsen og med medlemmerne som planlagt. Vi havde håbet at kunne afholde general forsamling virtuelt, men det tillader Dansk Psykolog Forenings vedtægter ikke.

Generalforsamling er derfor udskudt til et ikke nærmere bestemt tidspunkt i 2021.

SPBU vil anbefale en vedtægtsændring i forhold til DPs selskaber, således at det bliver muligt at afholde general forsamling virtuelt – enten som en mulighed, der altid kan benyttes såfremt selskaberne foreslår det eller som minimum i ekstra ordinære situationer som de aktuelle.

Psykoser hos børn og unge: Klinisk billede, diagnostik & udredning

SPBU inviterer til kursus den 19.-20. juni 2019

Skizofreni og psykoser er sjældne sindslidelser hos børn og unge, men ikke desto mindre vigtigt at kunne udrede for at kvalificere behandlingen. Med dette kursus ønsker vi at udbrede kendskabet til det kliniske billede, herunder både se på normal udvikling, præmorbide tegn og karakteristika ved det fulde, diagnostiske billede. Der undervises i vurdering af sværhedsgrad, som kan bruges til effektmåling af behandlingen. Derudover har vi fokus på udredning af kognition og socialkognitive vanskeligheder, da forstyrrelser inden for begge områder hyppigt ses ved skizofreni. Kurset afsluttes med en introduktion til medicinsk behandling af psykoser i denne gruppe.

Som opfølgning til dette kursus er allerede planlagt et 2- dages kursus ift psykoterapeutisk behandling af psykoser og skizofreni ved professor Tony Morrison og Dr. Samantha Bowe begge fra Manchester. Dette kursus placeres 11. – 12. november 2019. Deltagere på kurset i juni vil få førsteret til kurset i november.

Undervisere:

 • Anne Katrine Pagsberg, professor, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Anders Fink-Jensen, professor, speciallæge i psykiatri
 • Ditte Lammers Vernal, Ph.d., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Jens Richardt Jepsen, seniorforsker, Ph.d., specialist i børneneuropsykologi
 • (Vibeke Bliksted er blevet forhindret. Der arbejdes på at finde anden relevant underviser / emne).

Alle undervisere har forsknings- og klinisk erfaring med psykoser og skizofreni. Yderligere én underviser vil muligvis komme på programmet.

Praktiske oplysninger

 • Tid og sted: 19. – 20. juni 2019 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
 • Deltagere: Målrettet psykologer/læger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for psykoseområdet. Max 25% deltagere med ikke-akademisk baggrund optages.
 • Pris: Kr. 1.500,- for medlemmer af SPBU, kr. 2.000,- for øvrige.
  Psykologer kan opnå medlemskab af SPBU ved at skrive til spbu@dp-decentral.dk
  Se hjemmesiden www.spbu.dk for yderligere oplysninger.
 • Tilmelding: Pr. mail til spbu@dp-decentral.dk  med oplysninger om navn, CPR/medlemsnr, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mail. Tilmeldingsfrist 1. juni 2019
 • Kursusleder: Ditte Lammers Vernal, Anne Randers & Signe Damgaard
 • Form: Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser
 • Meritering: Kurset er ikke søgt godkendt ved DPs specialistuddannelser, men alle undervisere er specialistgodkendte psykologer/læger med forskningserfaring. Kurset kan indgå i en ansøgning efter konkret vurdering.

Se hele programmet her (pdf)

Inspirationsdag ved Eia Asen

Tid og sted: Søndag den 26. november 2017 kl. 10-17 på Lersøe Parkalle 107, 1. sal, 2100 Kbh. Ø.

Pris: 200kr. for SPBU medlemmer, 350kr. for øvrige.

Eia Asen er psykiater og professor. Han er deltidsansat som konsulent indenfor børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ved Anna Freud Centeret, er en anerkendt specialist brugt ved retssager og andre juridiske sammenhænge og kendt for sit arbejde indenfor mentalisering og forældrekompetence-undersøgelser.

Kursusbeskrivelse (PDF)

Nyhedsbrev september 2018

Kære medlemmer af SPBU Hermed lidt nyt om SPBUs arbejde siden sidst.

Vi er af DP blevet bedt om at indstille kandidater til følgende:

1) Arbejdsprogramudvalg i DP om psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien. Her har vi peget på specialpsykolog Anne Randers fra Region Nord samt jeg selv fra Region Midt. Vi afventer svar fra DP ift hvorvidt, vi kan få de to plader i udvalget. Juraen på området er klar, men der opleves iflg kommissoriet alligevel betydelige problemer i praksis rundt omkring i de enkelte regioner, hvor kultur, tradition, organisationsstruktur blandt meget andet, opleves at stå i vejen for at sundhedsvæsenet til fulde kan have gavn af psykologers kompetencer og for at psykologer kan have relevante have udviklings- og avancementsmuligheder i psykiatrien. Udvalget skal arbejde med at identificere og nedbryde de barrierer der måtte være.

2) Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn under Styrelsen for Patientklager. Her har vi frist den 10.9.2018. Styrelsen vil drøfte spørgsmålet de næste uger og er interesserede i, at høre fra medlemmer, som vil pege på en kandidat. Så ret gerne henvendelse til ut, så fremsender jeg de relevante dokumenter. Vi kan oplyse, at de to pladser DP har i nævnet, aktuelt er besat af Tine Wøbbe og Birgitte Bräuner Jensen. Og det fremgår desværre ikke om de to genopstiller.

SPBU arbejder fortsat videre med kursus om skizofreni hos børn unge; udredning, testning, behandling, tidlige tegn og udviklingsveje. Men når frivillige og travle kræfter arbejder sammen, kan ting godt tage lidt længere tid, end vi forudså, da jeg skrev sidste nyhedsbrev i april, hvor jeg allerede nævnte dette kursus. Posten som repræsentant for uddannelsespsykologerne i styrelsen i SPBU har været ledig i snart et år. Vi håber stadig på, at der er en af Jer uddannelsespsykologer, der kunne tænke Jer at varetage opgaven. Jeg skriver snarest ud til Jer for at høre, om nogen kunne overveje at kandidere til posten.

SPBU holder generalforsamling den 3.11.2018 kl. 16.30-17.30 i DPs lokaler i Aarhus. Alle aktuelle styrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte arbejdet i styrelsen, men vi kunne godt have plads til flere. Vi er fx lidt tyndt besatte ift region Hovedstaden – men opfordringen skal bestemt gå til alle. Tænk over, om I kunne have tid og lyst til at være del af styrelsesarbejdet. Jeg og de øvrige styrelsesmedlemmer besvarer gerne spørgsmål om arbejdet. Der udsendes særskilt indkaldelse til GF i den kommende uge. Vi har en studentermedhjælper, som hjælper os med at holde styr på medlemmer, kontingenter, udsendelse af nyhedsbreve, kursustilbud mv. Hun har af og til besvær med at få fat i Jer, fordi I skifter kontaktoplysninger. Hvis I skifter mail, telefonnummer el adresse bedes I skrive dette til spbu@gmail.com, så sikrer I Jer relevante informationer fra os. Er du i tvivl, så skriv gerne, så er vi på den sikre side.

DP vil i den kommende uge endvidere udsende samtykkeblanket, som I bedes underskrive og returenere. Hvis I ikke samtykker, må vi ikke fremadrettet kontakte jer med nyheder, mails, kurser mv. Til slut har vi lovet Dansk Selskab for Søvnmedicin at informere om deres kommende konference den 16.11.2018 i Glostrup om søvnløshed og de nyeste forskningsresultater desangående, som peger i retning af terapi frem for medicin. Tjek deres hjemmeside for mere info og tilmelding www.dssm.dk På vegne af styrelsen i SPBU Formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev april 2018

Styrelsen arbejder på forskellige medlemsarrangementer i 2018. Vi erindrer, at der var stor tilslutning til vort jubilæumsarrangement med Peter Fonagy og har meget lyst til at arrangere noget lignende. Mere herom i næste nyhedsbrev.

Vi arbejder også på at etablere et kursus i efteråret 2018 om psykotiske symptomer og skizofreni hos børn og unge. Mere herom ….også i næste nyhedsbrev.

Siden sidst har et nyt selskab under DP set dagens lys; Selskab for Specialpsykologer i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. De havde stiftende generalforsamling i starten af februar, hvor vi deltog. Her blev det klart, at selskabet aktuelt havde størst tilslutning blandt specialpsykologer i voksen psykiatri, men der var flere specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri til stede og Eva Kirketerp blev valgt ind i styrelsen og dernæst valgt som næstformand. SPBU håber og tror at gode kræfter har samlet sig her og vil arbejde aktivt for at understøtte specialpsykologernes virke ligesom vi kunne forestille os et samarbejde, hvor de to selskabers mål og opgaver krydses.

Vi har også været til GF i DP. Her var vi medstillere af et forslag om en resolution mhp at sikre, at DP i fremtiden vil arbejde imod assisteret selvmord. Forslaget blev ikke stemt igennem, ej heller som almindeligt forslag til DPs arbejdsprogram efterfølgende. Det er vi naturligvis ærgerlige over, da vi grundlæggende anser det for dybt problematisk, hvis mennesker med psykisk lidelse får mulighed får hjælp til selvmord. Vi ser dagligt, hvordan selv meget lidende og svært funktionshæmmede mennesker udvikler sig og får gode liv. Liv, som de ikke kan forestille sig midt i deres dybeste krise.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre reklame for det kommende ICD-11 Seminar den 4.-5.. oktober 2018 i København arrangeret af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP. Her vil nogle af hovedmændene bag den nye ICD gennemgå de diagnostiske guidelines for diagnosticering og den videnskabelige baggrund ICD står på. Tilmeldingen er åben. Tjek deres hjemmeside og vedhæftede fil (PDF).

Sidst men ikke mindst vil vi også gøre reklame for vort eget selskab og mulighederne for at blive del af styrelsen. Der er generalforsamling den 3.11. 2018 i Aarhus. SPBU’s styrelse er bredt sammensat af psykologer fra alle fem regioner og det er vigtigt for os at være en forening for alle psykologer der arbejder med børn, unge og psykopatologi, uagtet titler iøvrigt. Vi er aktuelt kun psykologer ansat i børne- og ungdomspsykiatrien og kunne godt ønske os styrelsesmedlemmer fra det kommunale område eller fra institutioner/behandlingshjem for børn og unge med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. Det tværsektorielle samarbejde er på dagsordenen, ligesom vi dagligt ser, hvordan overgange er udfordrende for både patienterne og deres familier og de professionelle omkring dem. SPBU vil gerne kunne bidrage med refleksioner og ideer til styrkelse af dette samarbejde.

På vegne af Styrelsen i SPBU
Formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev december 2017

Kære medlemmer af SPBU

Den 11. november 2017 afviklede SPBU sin årlige generalforsamling. Her sagde vi farvel til en af stifterne af SPBU, Pusjka Helene Cohn, som har ønsket at træde ud af styrelsen efter 11 år. Da hun i 2015 trådte tilbage som formand blev hun æresmedlem af SPBU og den titel har hun naturligvis fortsat og vi regner også med at høre fra hende en gang imellem, når hun finder emner og andet som SPBU bør beskæftige sig med. Vi sagde også farvel til uddannelsespsykolog Ann Janet Hansen, som i 2 år har repræsenteret uddannelsespsykologerne i styrelsen.

Til gengæld sagde vi velkommen til et nyt medlem af styrelsen; Anne Randers, der er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og uddannelsesansvarlig i region Nord.

Styrelsen konstituerede sig som følger:

Linette Frølich Møller (region Midt) Formand

Annette Anbert (region Sjælland) Næstformand

Helle Jørgensen Lolli (region Hovedstaden) Kasserer

Signe Damgaard (region Midt) Sekretær

Ditte Lammers Vernal (region Nord)

Anne Randers (region Nord)

Mette Raun Hansen (region Syd)

Gitte Andersen (region Hovedstaden)

Medlemmer af SPBU havde den 26.11 fornøjelsen af at lytte til og være i dialog med professor Eia Asen, som holdte en temadag med det formål at vidensdele mellem ansatte i primærsektor og i børne- og ungdomspsykiatrien med overskriften: Family therapy: Building bridges between social welfare and child- and adolescent psychiatri. A collaborative, multiperspective and multimodal approach. Eia Asen viste en del videoklip både fra sin egen undersøgelses- og interventionspraksis, som gav anledning til borddrøftelser mellem de meget engagerede deltagere.

I januar 2018 holder vi kursus om personlighedsforstyrrelser hos unge. Kurset er fuldt booket og vi ser frem til tre inspirerende dage med Sune Bo og håber at vi med dette kursus og det forrige med samme titel og indhold, er med til at sætte fokus på diagnostisk af unge med personlighedsforstyrrelse og hjælpe Jer i jeres bestræbelser på at sikre disse unge behandling.

SPBU er repræsenteret i en række forskellige fora, hvor vi dels arbejder for at sikre god udredning og behandling for børn og unge med psykopatologi og dels arbejder for at sikre vilkårene for de psykologer, som arbejder indenfor dette område.

Vi sidder blandt andet i formandskollegiet, hvor vi mødes med formænd for de andre decentrale enheder under DP, samt DPs sekretariat og bestyrelse. Her arbejder vi med DPs arbejdsprogram for 2018-20, som endeligt skal godkendes på DPs generalforsamling i Aarhus i marts 2018. Heldigvis er DP ligeså optagede, som vi er, af at sikre god psykologbehandling til børn og unge og det er allerede en del af DPs udspil til arbejdsprogrammet.

Vi sidder også i DPs baggrundsgruppe for psykiatrien, hvor vi arbejder med at sikre at specialpsykologerne og deres kompetencer kan bringes i fuld anvendelse. Aktuelt er DP ved at undersøge hvad der konkret hæmmer og hindrer netop dette mhp at målrette deres indsats på dette punkt.

Vi er også repræsenteret i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen, hvor vi vedvarende arbejder med at sikre kvalitet og sammenhæng i kurserne. Aktuelt arbejder vi også med en revision af målbeskrivelserne for uddannelsen. Gennem uddannelsesudvalget har vi også mulighed for at bringe emner op til drøftelse i Rådet for specialpsykologuddannelsen.

Vi håber på inden alt for længe at kunne invitere Jer til flere kurser og medlemsarrangementer i 2018.

I vil i løbet af den næste tid modtage giroindbetalingskort og vi håber, at I fortsat ønsker at være medlemmer af SPBU. Såfremt I ønsker at afbryde medlemskabet vil vi bede om at I meddeler os dette pr mail.

På vegne af styrelsen

Formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev oktober 2017

Kære medlemmer af SPBU,

Orientering om et par kommende SPBU arrangementer:

Generalforsamling:

SPBU afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 11. november 2017 kl. 15.30-16.30, i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent
– Godkendelse af referat fra 2016
– Vedtagelse af dagsorden og indkaldelse af punkter til eventuelt
– Formandens beretning v/ Linette Frølich Møller
– Styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år v/Linette Frølich Møller
– Regnskab for 2016 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Budget for 2018 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Fastsættelse af kontingent for 2018 v/ kasserer Helle Jørgensen Lolli
– Behandling af eventuelle indkomne forslag
– Valg til styrelsen
– Eventuelt

Øvrige dagsordenspunkter og forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før (dvs. uge 41) på lineme@rm.dk

Vi har ledige pladser i styrelsen. Det er et frivilligt, men meget interessant stykke arbejde både fagligt og socialt med engagerede psykologer fra alle regioner, som alle arbejder med og for børn og unge med psykopatologi. Kontakt mig gerne med spørgsmål, hvis du kunne være interesseret.

Medlemsarrangement med Eia Asen:

Søndag den 26.10. 2017 kommer Eia Asen til Danmark for at holde en temadag for SPBUs medlemmer med overskriften: Family therapy: Building bridges between social welfare and child- and adolescent psychiatry. A collaborative, multi-perspective and multimodal approach

Arrangementet koster 200 kr. Du får en hel dag med faglige inputs og socialt samvær med kolleger, formiddagsbrød og kaffe samt en god frokost. Yderligere information følger snarest. Lav en aftale med dine bedte kolleger og sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Kursus i unge med personlighedsforstyrrelser:

På baggrund af mange opfordringer fra vore medlemmer har vi fået Sune Bo til at komme til Aarhus for at gentage kurset om diagnostisk, assessment og behandling af unge med personlighedsforstyrrelser. Det bliver 3 dage fra den 3.1. til den 5.1. 2018. Nærmere information følger snarest. Sæt kryds i kalenderen og spred budskabet til relevante. Vi regner med, at kunne gøre det billigt, også denne gang til ca 3000 for medlemmer og lidt mere for ikke medlemmer.

På vegne af SPBU
Formand Linette Frølich Møller