Nyhedsbrev februar 2017

Kære medlemmer,

For få dage siden blev der lagt opslag ud på www.psykologjob.dk og sandsynligvis også på de enkelte regioners hjemmeside med de kommende uddannelsesstillinger til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Stillingerne kan søges indtil 17.3. 2017 med opstart 1.9. 2017. Læs mere i opslagene eller på www.specialpsykologuddannelsen.dk

SPBU har repræsentanter med i en række både faste og løbende udvalg og arbejdsgrupper. Indtil årsskiftet har mangeårigt styrelsesmedlem og ledende specialpsykolog Gunvor Brandt siddet i regeringens psykiatriudvalg. Hun har nu overladt denne taburet til DPs formand Eva Secher Mathiesen. Vi har været glade for Gunvors repræsentantskab og det faktum, at Gunvor med sin viden og erfaring indenfor børne- og ungeområdet repræsenterede børne- og ungdomspsykiatrien. Vi kan dog også sagtens se fordele i at DPs formand selv tiltræder og engagerer sig i så væsentlig en funktion. Vi vil fra SPBU gennem vores kontakt til Eva og deltagelse i DPs baggrundsgruppe til udvalget søge at klæde Eva på til at vide, hvad der rører sig i børne- og ungdomspsykiatrien.

I SPBU plejer vi at bruge en del tid på at forholde os til og bidrage til høringssvar, men de sidste måneder har det været helt stille på den front. Vi er aktuelt af DP blevet bedt om at indstille kandidater til Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper, der i løbet af 2017 skal bidrage til udarbejdelsen af nye forløbsprogrammer for 3 væsentlige områder indenfor børne- og ungdomspsykiatrien: ADHD-området, spiseforstyrrelser samt angst/depression. Og vi er blevet bedt om at indstille kandidater til ”Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord 2017-20”, som ligeledes er et projekt, der udgår fra Sundhedsstyrelsen.

Vi er i SPBU optagede af, at psykologer varetager nye opgaver i psykiatrien. I flere regioner er psykologer for eksempel begyndt at indgå i vagtlaget – og i andre regioner er det på tegnebrættet. Det kan både ses som en naturlig konsekvens af specialpsykologuddannelsen og som en mulighed for, at psykologer bidrager til løsningen af endnu flere betydelige opgaver indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Men det rykker måske også ved, hvordan vi traditionelt har forstået og forvaltet vores rolle ift patienterne. De meldinger vi hører er, at både de implicerede psykologer, patienterne samt ledelserne er glade for ordningen.

På vegne af SPBU formand Linette Frølich Møller

Nyhedsbrev december 2016

Kære medlemmer

Den 12.11. 2016 holdt SPBU sin 10. generalforsamling. Her valgte flertallet af styrelsesmedlemmerne at fortsætte og genopstille. Efter generalforsamlingen konstituerede styrelsen sig som følger:

Formand, Linette Frølich Møller, region Midt

Næstformand, Anette Anbert, region Sjælland

Kasserer, Helle Jørgensen Lolli, region Hovedstaden

Sekretær og repræsentant for uddannelsespsykologerne, Ann Janet Hansen, region Nord

Styrelsesmedlem Ditte Lammers Vernal, region Nord

Styrelsesmedlem Gitte Andersen, region Hovedstaden

Styrelsesmedlem Pusjka Helene Cohn, region Midt

Styrelsesmedlem Mette Raun Hansen, region Syd

Styrelsesmedlem Signe Damgaard, region Midt

Dette betyder, at vi måtte sige farvel til mangeårigt medlem af styrelsen, Gunvor Brandt, region Midt. Gunvor har været en meget væsentlig del af styrelsesarbejdet og vi vil uden tvivl komme til at mangle hende i det arbejde, vi vil kaste os over i den kommende generalforsamlingsperiode.

Vi glæder os dog over, at styrelsen i SPBU stadig er bredt sammensat med psykologer fra alle regioner og psykologer med forskellige grad af erfaring og forskellige interesseområder indenfor feltet; børn og unge med psykopatologi.

På SPBUs hjemmeside kan I se selskabsberetningen fra 2016, hvor formanden opsummerer SPBUs arbejde i 2016 samt budget og regnskab.

I 2017 vil SPBU fortsætte arbejdet med at udvikle kurser og arrangementer for vore medlemmer. Vi vil fortsat bidrage til DPs virke ift at sikre vilkårene for psykologer, der arbejder med børn og unge med psykopatologi, så vi kan tilbyde den bedst mulige behandling og udredning. Vi håber meget på, at der i 2017, kommer noget konkret ud af det modige opråb, som læger og psykologer stod sammen om i september 2016. Vi kan se, at det er på dagsordenen til næste møde i baggrundsgruppen i DP i januar 2017. Og vi noterer os, at der tales stadig mere om styringsredskaberne i psykiatrien både lokalt og nationalt.

Ifbm generalforsamlingen gæstede psykolog og phd. Christina Mohr os og holdt oplæg med titlen: ADHD i barndommen og senere kriminalitet – hvem er i risiko for hvad? Christina sammenfatter implikationerne af sin forskning; “Denne viden bør styrke vores opmærksomhed på, dels at få afdækket sociale risikofaktorer og dels, at forebyggende indsatser bør have et bredt bio-psyko-social fokus. Ydermere kan denne viden bruges til at nuancere vores forståelse og formidling om forholdet mellem ADHD og senere kriminalitet”.

Læs Christinas skriftlige sammenfatning af sit oplæg på SPBUs hjemmeside.

Vi håber at se Jer, eller på anden vis høre fra Jer i 2017.

På vegne af styrelsen

Formand Linette Frølich Møller